Zootechnik

Úkolem zootechnika je řídit, plánovat a organizovat zemědělskou živočišnou výrobu. Pracovními činnostmi jsou - určování a zajišťování technologických postupů v chovu hospodářských zvířat (skotu a prasat), laboratorních a služebních zvířat (psů, ptáků a koní) a usměrňování jejich realizace - řízení živočišné výroby a zajišťování její optimalizace podle obchodních kontraktů, plánů výroby, kapacit chovných zařízení a dalších vstupů - zajišťování provozních návazností živočišné výroby na ostatní úseky (rostlinné a veterinární) příslušného zemědělského hospodářství, spolupráce při stanovování záměrů a plánů zemědělské organizace - výběr vhodných druhů zvířat z různých chovů a od různých dodavatelů - stanovování způsobů chovu (ustájení), krmných dávek, způsobů provádění prací, technologických režimů a jejich kontroly - zajišťování kontroly užitkovosti zvířat a provádění selekce v kontrolních stájích - měření váhových přírůstků, množství a kvality produktů (mléka a masa) - zajišťování inseminace a návazných zooveterinárních opatření - vedení a zpracovávání veškeré související dokumentace - případná poradenská činnost pro výše uvedené činnosti.

Povolání je vykonáváno jednak v místnostech kancelářského charakteru, jednak přímo v chlévech a jiných prostorách pro zemědělská zvířata, kde je třeba počítat s různými nečistotami a pachy i s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou např. dopravní prostředky, výpočetní technika, telefon, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování zemědělského studijního oboru zaměřeného na živočišnou produkci popř. na obecné zemědělství vyučované na některé ze zemědělských vysokých škol, organizační schopnosti, schopnost týmové práce, vztah ke zvířatům.

Zemědělství jako celek prožívá úbytek potřeby pracovních sil, týká se to i zootechniků.