Vychovatel

Úkolem vychovatele je vychovávat, popř. vzdělávat dětí a dospívající mládež mimo rámec školy, tj. např. ve školní družině, v domově mládeže, v dětském domově apod., celkově rozvíjet jejich osobnost, zájmy popř. i schopnosti. Pracovními činnostmi jsou - organizace celkového režimu v příslušném výchovném zařízení, provádění kontroly jeho dodržování - organizace činnosti dětí v jejich volném čase - rozvíjení některých schopností a vloh dětí prováděním různě zaměřených činností (tělesně, duševně, hudebně, výtvarně, řemeslně i jinak), vedení různých zájmových kroužků - organizace výletů a poznávacích akcí - organizace kulturních akcí - sledování a posuzování vlastností a dětí, jejich postojů a názorů - speciální věnování se některým jednotlivým dětem - rady, příp. jiná pomoc při řešení osobních problémů dětí - řešení kázeňských přestupků - vedení potřebné agendy o jednotlivých dětech - vykonávání služeb v rámci provozu příslušného výchovného zařízení.

Povolání je vykonáváno v učebnách a další místnostech, školních zahradách, kulturních zařízeních, sportovních hřištích apod. - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, kromě (jen v některých případech) občasných služeb o víkendech nebo v noci a občasného vystavení měnícímu se klimatu.

Pracovními prostředky mohou být např. psací a kreslící potřeby, výpočetní technika, obrazová a zvuková technika a hlavně mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru SOŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika nebo studijního oboru SOŠ Vychovatelství, popř. obdobného oboru, vztah k dětem a mládeži, autorita, schopnost improvizovat, organizační schopnosti, kultivovaný zjev a vystupování, schopnost slovně formulovat, dobrá paměť.

Určitá, ovšem ne příliš vysoká, poptávka po tomto povolání na trhu práce je.