Voják z povolání

Voják z povolání je profesionální příslušník armády. Postupně dosahuje určitých vojenských hodností, které jsou omezeny jeho zařazením do určité kategorie (poddůstojníci, praporčíci, důstojníci, generálové) především podle absolvovaného vzdělání. Kromě tohoto hodnostního zařazení je zařazen funkčně - do určitého vojenského útvaru k určité vojenské jednotce na určitou funkci. Jeho činnost je dána tímto funkčním zařazením, nikoliv hodnostním, i když určité funkce mohou samozřejmě zastávat pouze vojáci od určité hodnosti. Pracovními činnostmi jsou (různě podle příslušné vojenské odbornosti) nejčastěji - obsluha a údržba bojových vozidel, zbraňových systémů, různých speciálních a zabezpečovacích systémů a zařízení, příp. další vojenské techniky - velení osádkám a obsluhám bojových vozidel, zbraňových systémů a jiné techniky - materiálně technické zabezpečování provozu příslušné vojenské jednotky - velení speciálně vytvořeným jednotkám (stráže, dozorčí služby apod.) - provádění individuální dozorčí služby - řízení a zajišťování provozu různých pracovišť (sklady zbraní, munice, pohonných hmot, výstrojní sklady, sklady potravin, chemické sklady, spojovací systémy, dílny, autoparky, cvičiště, střelnice apod. včetně případného hospodaření s příslušným materiálem (střelivo, pohonné hmoty, výstroj, potraviny apod.)) - zajišťování provozuschopnosti a technické způsobilosti určité techniky - administrativně správní činnosti.

Povolání je vykonáváno v kasárnách, na cvičištích, na střelnicích i v terénu. Je třeba počítat s měnícími se a mnohdy velmi náročnými klimatickými podmínkami, s prací mimo běžnou pracovní dobu, s dlouhodobějšími pobyty mimo domov, s hlučností a u některých vojenských odborností např. se stykem s chemikáliemi, s bojovými plyny, s broděním pod vodou apod.

Pracovním prostředkem je různá - často nesmírně složitá a důmyslná - vojenská technika; záleží na zaměření jednotky u níž voják slouží (od ručních střelných zbraní, přes tanky a bojová vozidla, dělostřelecké zbraně, letadla apod. až po nejmodernější raketovou techniku, samozřejmě včetně spojovacích, radarových a dalších velmi složitých systémů.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední střední odborné nebo vysokoškolské vzdělání vojenského zaměření, velmi dobrý zdravotní stav, dobrý zrak a sluch, tělesná a psychická zdatnost, obratnost, rychlost rozhodování, schopnost zjednat si autoritu, ukázněnost, spolehlivost.

Schopní vojáci z povolání jsou žádaní, je ovšem třeba splňovat příslušné požadavky.