Vodohospodář

Úkolem vodohospodáře je buď zajišťování provozu určitého úseku ve vodárně, čisticí stanici nebo na jiném pracovišti vodohospodářské soustavy nebo zajišťování, usměrňování a koordinace vodního hospodářství v určitém, zpravidla průmyslovém podniku. Pracovními činnostmi jsou - řízení provozu úpraven vod (převážně na chemickém a biologickém principu) včetně kontroly výstupů - řízení provozu čistíren odpadních vod (převážně na chemickém a mechanicko-biologickém principu) včetně kontroly výstupů - vedení evidence dodávek a odběru vody, vyhodnocování spotřeby vody, zpracovávání souhrnných bilancí a různých statistik - zpracovávání podkladů pro hospodaření s vodou a plánu spotřeby vody - stanovování podmínek dodávky vody spotřebitelům a podmínek vypouštění odpadních vod včetně kontroly jejich dodržování - sledování parametrů dodávaných a vypouštěných vod, provádění jejich analýzy - uzavírání smluv na odběr vody a na vypouštění odpadních vod - kontakt s vodohospodářskými orgány a s orgány státní správy v oblasti vodního hospodářství - zajišťování - posuzování technologií z hlediska dodržování podmínek vypouštění odpadních vod, dopadů na životní prostředí, zejména na oblast vodního hospodářství, zpracovávání návrhů opatření na minimalizaci negativních vlivů.

Povolání je vykonáváno v kancelářských i provozních prostorách, bez významnějších nepříznivých vlivů pracovního prostředí, kromě možného styku s chemickými látkami (úpravny vody, čistírny odpadních vod), v některých průmyslových provozech s hlučností či s vysokými teplotami apod. - závisí na konkrétním zaměstnavateli.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní, kancelářská, komunikační a měřicí technika, úpravny a čistírny vod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vzdělání s maturitou, popř. vysokoškolské vzdělání. Vhodný je chemický směr, zvlášť se specializací ne technologii úpravy vody, popř. na ekologii, dále systematický způsob práce, technické myšlení, schopnost jednat s lidmi, improvizovat, organizační schopnosti.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.