Úředník

Úkolem úředníka je zpracovávat a evidovat určitou agendu a vyřizovat s ní související záležitosti. Podle zaměření této agendy existuje mnoho různých typů úředníků (ve státní správě, v bankovnictví, v pojišťovnictví, v právní oblasti, v poštovnictví, v dopravě, v cestovním ruchu, v obchodních i výrobních organizacích atd.). Obecný úředník vlastně není povolání v pravém slova smyslu, ale spíš celá množina povolání, která mají společný charakter některých vykonávaných činností. Pracovními činnostmi, s nimiž se setkává většina úředníků jsou zejména - systemizace, zakládání a evidence korespodence, dokumentů, smluv, a dalších důležitých písemností, předpisů, vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich v případě potřeby (v tištěné formě i na počítači - často s využitím účelově vytvořeného softwaru) - vedení statistik a jiných souborů dat a na jejich základě zpracovávání přehledů a zpráv - vystavování a provádění změn, zápisů a výpisů z různých dokumentů či dokladů - psaní odpovědí na dopisy - posuzování zpráv, žádostí, nabídek a stížností a psaní stanovisek k nim nebo jejich ústní projednávání - dozor nad dodržováním předepsaných či smluvně dohodnutých postupů, termínů a plateb a provádění potřebných opatření v případě problémů - příprava podkladů pro uzavírání smluv, pro rozhodování kompetentních pracovníků či institucí, pro rozpočty, vyúčtování, inventarizace. Kromě výše uvedených činností provádějí úředníci ještě další činnosti zaměřené podle oboru své působnosti. Je to např. - vyměřování či odnímání dávek, podpor, daní, poplatků a pokut u úředníků státní správy - jednání s klienty a jejich informování o nabídce služeb, uzavírání smluv s nimi, vyřizování peněžních i bezhotovostních plateb u úředníků v bankách či pojišťovnách - objednávání materiálu, zboží, oprav, přepravy či jiných služeb a vyřizování jejich dodání, uskladnění či jiné realizace u úředníků ve výrobních podnicích i v dalších typech firem - organizování zájezdů, jednání s hotely, dopravci, pojišťovnami u úředníků cestovních kancelářích, atd.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou ekonomického či odborného směru, který odpovídá příslušnému odvětví, případně i úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium). V řadě případů jsou nutné kurzy zaměřené na příslušnou tematiku. Dále je důležitá schopnost systematické práce, přesnost, spolehlivost, schopnost jednat s lidmi.

Uplatnění záleží na zaměření úředníka, obecně se v poslední době poptávka po úřednických profesích snižuje.