Učitel mateřské školy

Úkolem učitelky mateřské školy je pečovat o svěřené děti předškolního věku, zajišťovat jejich bezpečnost a rozvíjet jejich osobnost, zájmy a schopnosti. Pracovními činnostmi jsou - plánování činnosti dětí po dobu jejich pobytu v mateřské škole - rozvíjení schopností a dovedností dětí prováděním různě zaměřených činností (např. zaměřeno na schopnosti a dovednosti rozumové, jazykové, tělesné, výtvarné, hudební, na zručnost apod. - v závislosti na věkové kategorii dětí. snaha o rozšíření celkového obzoru dětí, jejich vnímání, hygienických návyků. v posledním ročníku před vstupem do školy je předepsána předškolní výchova dětí - speciální věnování se některým dětem - čtení pohádek, vyprávění, zpívání, učení říkanek a básniček apod. - organizace dětských her a dalších činností - organizace činnosti dětí při jídle a spánku - chození s dětmi na vycházky - ve spolupráci s rodiči a s dalšími kolegyněmi probírání problémů s chováním, jedením, hygienickými návyky apod. u jednotlivých dětí se snahou hledat cestu ke zlepšení - zajišťování bezpečnosti dětí, neustálé dohlížení nad jejich činností - péče o interiér místností, kde jsou děti a o hračky, hry, stavebnice, knížky a další vybavení, podávání návrhů na jeho doplnění.

Povolání je vykonáváno ponejvíce v hracích místnostech dětí, na školních zahradách, dětských hřištích, v parcích apod. - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, kromě občasného vystavení měnícímu se klimatu.

Pracovními prostředky jsou především hračky, hry, knížky, psací a kreslící potřeby, někdy i obrazová a zvuková technika a hlavně pak mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru SOŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika nebo studijního oboru SOŠ Vychovatelství, vztah k malým dětem, autorita, určitý pedagogický talent, schopnost improvizovat, schopnost slovně formulovat, dobrá paměť.

Počty mateřských školek se snižují a tudíž klesá i poptávka po jejich učitelkách. Na druhé straně však roste poptávka po ženách, které rodičům pečují o děti v době jejich nepřítomnosti buď přímo v bytě příslušné rodiny nebo ve vlastním bytě - třeba o děti z dvou nebo více rodin najednou.