Učitel

Úkolem učitele je vzdělávat žáky a studenty a to na různých stupních školské soustavy (základní, střední, vysoký, postgraduální). Pracovními činnostmi jsou - rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů, které budou se žáky probírány - vlastní úpravy učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření podniků v místě školy, apod. - rozpracování těchto témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny - provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků, vyučování formou příkladů, problémových situací, apod. - motivování žáků k zájmu o učivo, organizace samostatné činnosti žáků - zjišťování toho, jak žáci učivo pochopili - ústní zkoušení žáků - příprava, zadávání, opravování a hodnocení písemných prací žáků - řízení diskusí - řešení kázeňských přestupků - vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči - spolupráce s výchovným poradcem - třídnictví - vykonávání služeb v rámci provozu školy.

Povolání je vykonáváno v učebnách a ostatních zařízeních škol, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, kromě směnné výuky na školách s večerním studiem.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou didaktické pomůcky všeho druhu podle aprobace učitele a zaměření výuky, psací a kreslící potřeby, výpočetní technika, obrazová a zvuková technika a hlavně mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování pedagogické fakulty, nebo jiné fakulty a postgraduálního pedagogického studia, učitelský talent, autorita, vztah k dětem a mládeži, schopnost slovně formulovat, dobrá paměť, schopnost improvizovat, organizační schopnosti, kultivovaný zjev a vystupování, dobrý sluch a zrak.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je různá podle aprobace a zaměření učitele, nejžádanější jsou učitelé jazyků a výpočetní techniky, ale i řady dalších předmětů. Mnoho učitelů odborných předmětů učí externě - vedle svého běžného povolání.