Strojník plynárny

Úkolem strojníka plynárny je obsluhovat a provádět údržbu plynárenských zařízení a vykonávat další činnosti v plynárnách. Pracovními činnostmi jsou - práce obslužného charakteru při dopravě a přípravě surovin pro výrobu plynu - obsluha zařízení pro čištění a sušení plynu - přečerpávání propan-butanu z cisteren nebo velkokapacitních zásobníků a jeho dodávka na určené místo - řízení technologických procesů při odsiřování expanzních plynů v plynárenské výrobě a při dodávce zemního plynu na podzemních zásobnících - řízení komplexu pro čištění fenolových vod - řízení provozu generátorové stanice při tlakovém zplyňování uhlí - řízení komplexů na výrobu páry - řízení dodávky plynu do veřejné sítě spojené s dálkovým řízením výrobního zdroje - řízení dělících aparátů vzduchu pro výrobu kyslíku, dusíku a produktů vzácných plynů - zajišťování úpravy, skladování a zpracovávání vedlejších produktů plynárenské výroby - podíl na údržbě a opravách plynárenských zařízeních.

Povolání je vykonáváno v prostředí plynárenských provozů, je třeba počítat s kontaktem s plyny, s různými surovinami způsobujícím prašnost, nečistoty a také s prací na směny.

Pracovními prostředky jsou např. přečerpávací, čisticí a zplyňovací zařízení, jejich měřicí, signalizační a ovládací prvky, dopravníky, ruční nářadí na údržbu a opravy apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Mechanik opravář se zaměřením pro plynárenská zařízení popř. tříletého učebního oboru Provozní chemik, ukázněnost, rychlost reakce, technické myšlení.

Uplatnění: Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká, je spíš záležitostí jednotlivých regionů.