Střelmistr

Úkolem střelmistra je provádět bezpečným způsobem odstřely různých objektů. Pracovními činnostmi jsou - odstřely pařezů a velkých balvanů - odstřely betonových, železobetonových a zděných bloků - odstřely volných samostatně stojících zdí a pilířů - vystřelování jam pro stromy a sloupy nebo melioračních příkopů - rozrušování zmrzlé horniny nebo surovin odstřelem - rozstřelování hutních slitků - rozmetávání chlévské mrvy a přírodních hnojiv výbušninami - příprava a provádění trhacích prací: ve stavebních jámách a rýhách pro základové konstrukce s podmínkou neporušení základové spáry, v prokopávkách pro silniční, železniční a obdobné zářezy a pro inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, plynovody, kabely apod.), ve studnách a šachtách, při destrukčních (demoličních) pracích budov a dalších objektů všech druhů stavebních konstrukcí (zdivo, beton, železobeton apod.), při těžbě v lomech (plošné, clonové, komorové odstřely), při ražení tunelů, podzemních chodeb a komor, při odpalování náloží a torpéd ve vrtech, ve vodě a volném prostoru při geologickém průzkumu, při odstřelech nístějí ocelářských pecí a při velkých opravách ostatních ocelářských agregátů.

Povolání je vykonáváno všude tam, kde se nalézají objekty určené k demolici a to mohou být stavby, doly, lomy, příroda apod.

Pracovními prostředky jsou především elektronická odstřelovací zařízení a systémy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování kurzu pro střelmistry (na školním vzdělání nezáleží), přesnost, spolehlivost, prostorová představivost, počtářské schopnosti.

Povolání patří mezi poměrně málo se vyskytující, vždycky však jej bude zapotřebí.