Speciální pedagog

Úkolem speciálního pedagoga je výchova a vzdělávání dětí postižených různými nedostatky - tělesnými, smyslovými, duševními, zdravotními nebo poruchami chování. Může pracovat buď přímo jako učitel těchto dětí nebo se může uplatnit v poradnách pomáhajícím rodičů těchto dětí, ve zdravotních zařízeních pro tyto děti, v rehabilitačních centrech, jejichž úkolem je navrátit tyto děti do běžného života, nebo i v oblasti vědy, výzkumu či metodiky zabývajícími se výchovou a vzděláváním postižených. Speciální pedagog může být specializován na určitou oblast podle druhu postižení. Těmito oblastmi jsou zejména psychopedie (výchova a vzdělávání mentálně postižených), somatopedie (výchova a vzdělávání tělesně a zdravotně postižených), tyflopedie (výchova a vzdělávání zrakově postižených), sordopedie (výchova a vzdělávání sluchově postižených), logopedie (výchova a vzdělávání dětí s vadami řeči), integrace postižených dětí mezi děti nepostižené. Další činností může být vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení v matematice, resp. v práci s čísly (tzv. dyskalkulie), ve čtení (dyslexie) a v psaní (dysgrafie). Pracuje-li speciální pedagog jako učitel, jsou jeho hlavními činnostmi jednak činnosti obdobné jako u každého učitele, dále pak činnosti vyplývající ze skutečnosti, že výuka je určena dětem určitým způsobem postiženým, tedy především přizpůsobení metod výuky druhu postižení dětí a používání některých speciálních metod pro kompenzaci příslušného postižení.

Povolání je vykonáváno v učebnách popř. včetně odborných, školní laboratoří a ostatních zařízení škol, též místnosti kancelářského charakteru - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou didaktické pomůcky všeho druhu podle zaměření výuky, psací a kreslící potřeby, výpočetní technika, obrazová a zvuková technika a hlavně mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysokoškolského studijního oboru speciální pedagogika na některé z pedagogických fakult, učitelský talent, autorita, vztah k dětem a mládeži, schopnost slovně formulovat, dobrá paměť, schopnost improvizovat, organizační schopnosti, kultivovaný zjev a vystupování.

Jedná se o povolání po kterém sice není příliš velká poptávka, ale které bude vždy velmi potřebné.