Soudce

Úkolem soudce je zajišťovat spravedlnost formou soudních rozhodnutí k příslušným jednotlivým případům. Jeho základní činností je rozhodování o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech osob, organizací a státu, o vině obžalovaného a ukládání trestů nebo jiných opatření. Soudce může svoji funkci vykonávat jako justiční čekatel, po složení justiční zkoušky jako předseda soudu či předseda kolegia. Pracovními činnostmi jsou:

 

Justiční čekatel - příprava pro vykonávání povolání soudce - vykonávání jednoduchých úkonů vyhrazených samosoudci pod dohledem soudce do složení justiční zkoušky.

 

Předseda soudu - vykonávání soudnictví náležející okresnímu, krajskému, vrchnímu nebo nejvyššímu a ústavnímu - podávání podnětů ke sjednocování rozhodování příslušným soudcům vyšších stupňů - stanovování rozvrhu prací soudu mezi jednotlivá oddělení kolegia a začleňování pracovníků aparátu - stanovování soudců pro jednotlivá oddělení - stanovování správy soudu (podatelny, spisovny a účtárny) - řízení a organizace chodu soudních kancelářích.

Předseda kolegia - organizace a řízení činnosti trestního, občanskoprávního, obchodního nebo správního kolegia - navrhování stanovisek ke sjednocování výkladů zákonů a jiných právních předpisů na základě pravomocných rozhodnutí senátů.

Povolání je vykonáváno především v soudních síních a v místnostech kancelářského charakteru, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především mluvené slovo a běžné kancelářské pomůcky, počítač.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování právnické fakulty, smysl pro spravedlnost, schopnost rychlého a správného úsudku, cit pro situaci, schopnost jednat s lidmi, schopnost správně a přesně slovně formulovat, celkově kultivovaný zjev a vystupování.

Současná doba schopným právníkům přeje, dobrý soudce je velmi nedostatkové povolání, o uplatnění se nemusí obávat. Je však obtížné dostat se na právnickou fakultu.