Psycholog

Psycholog je odborný pracovník v oboru psychologie, t.j. vědy o psychické činnosti a duševních jevech člověka (např. vlohy, schopnosti, dovednosti, postoje) a o struktuře a vývoji osobnosti (např. temperament, city, motivace, charakter) ve vztahu k prostředí. Pracovními činnostmi jsou - činnosti psychodiagnostického charakteru, t.j. činnosti vedoucí ke zjištění osobnostních rysů jednotlivce (vlastnosti, zájmy, postoje, schopnosti), které psycholog provádí pomocí psychologických testů a dalších standardizovaných psychologických postupů a metod - činnosti poradenského charakteru, t.j. činnosti, které vycházejí z analýzy potřebných informací o klientovi a které klientovi poskytují doporučení pro jeho rozhodování v dané situaci (např. manželské neshody, problémy s výchovou dětí, hledání vhodného povolání, vhodného studijního oboru, vhodného kurzu, výběr a rozmístění pracovníků, způsoby motivace pracovníků, cesty vedoucí ke zlepšování pracovních výsledků, apod.) - činnosti psychoterapeutického charakteru, t.j. působení na klienta (pacienta) individuálně (psychoanalýza, hypnóza, psychorelaxační a autogenní tréning apod.) nebo různými formami skupinové práce (skupinová psychoterapie, hraní scének, psychodrama, psychogymnastika, muzikoterapie, arteterapie apod.) - činnosti vzdělávací a trenérské (výcviky v sociálně psychologických a komunikačních dovednostech, asertivní techniky apod.).

Povolání je vykonáváno převážně v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou např. psychologické testy (v podobě na papíře i na počítači), výpočetní technika, videotechnika, běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru Psychologie na některé z filosofických fakult, schopnost vcítit se do problémů druhých lidí, soustředěnost a schopnost naslouchat a analyzovat problém, trpělivost, schopnost správného úsudku, schopnost jednat s lidmi a vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, kultivovaný vzhled a vystupování.

Psycholog se může uplatnit v průmyslu i obchodu, ve výchově, ve zdravotnictví, v oblasti sociálně psychologických a pedagogicko-psychologických poradenských služeb, na úřadech práce, v soudnictví, v umění, ve výzkumu apod.