Projektant

Projektant je člen nebo vedoucí odborného týmu, který podle daného zadání řeší projekt určitého funkčního celku. Může se jednat o stavbu, o strojírenský či jiný výrobek, o výrobní provoz, o energetický komplex, o systém řízení určité organizační jednotky, či o informační systém, ale může být zaměřen i např. na vědecký výzkum či na různé sociologické a další průzkumy. Z toho vyplývá, že projektanti mají různou odbornost. Stejně tak i jednotlivé činnosti při řešení projektů se do značné míry různí podle svého odborného zaměření. Každý projekt má v zásadě tyto základní činnosti: provádění předběžných průzkumů, z nichž vzniknou východiska pro volbu způsobu řešení projektu příp. i pro vlastní zadán - vymezení cílů projektu, stanovení potřebných persolních i materiálně technických kapacit, časového harmonogramu a v neposlední řadě i ceny celého řešení projektu - sestavení řešitelského týmu, rozdělení práce mezi jeho členy, výběr externích splupracovníků a firem, uzavření příslušných smluv - nalézání optimálního konstrukčního, architektonického, technologického či jiného (podle zaměření projektu) řešení jednotlivých částí projektovaného celku, zpracovávání konstrukčních podkladů, výkresů a další dokumentace - výběr vhodných materiálů, polotovarů, strojů, zařízení či celých systémů, které budou součástí projektovaného celku a bude je třeba zakoupit či jinak zajistit - výběr subdodavatelských firem, které tyto materiály, stroje či systémy dodají, popř. které přímo zajistí např. stavební práce, elektrické, vodovodní či jiné rozvody apod., posuzování jejich nabídek, jednání s nimi o cenách, materiálech, termínech, pracovních kapacitách.

Povolání je vykonáváno převážně v místnostech kancelářského charakteru, rýsovnách, ateliérech - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, rýsovací pomůcky, telefon, fax, příp. další kancelářské pomůcky.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné středoškolské vzdělání odborného směru zaměřené na odvětví, v němž se projektant chce uplatnit, schopnost systematické práce, schopnost plánovat pracovní postupy a procesy, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, technické myšlení, schopnost jednat s lidmi.

Uplatnění závisí především na schopnostech.