Právník

Úkolem právníka jsou činnosti zajišťující průchod práva a spravedlnosti. Může působit v různých funkcích či oblastech uplatnění a tomu odpovídají jeho činnosti: LEGISLATIVNÍ PRÁVNÍK - tvorba a úpravy zákonných a jiných obecně závazných norem a materiálů z různých oblastí společenské činnosti z hlediska legislativní úpravy. STÁTNÍ ZÁSTUPCE - zastupování státu v případech stanovených zákonem - podávání obžaloby jménem státu v trestním řízení - podávání návrhů na zahájení občanského soudního řízení nebo vstupování do již zahájeného občanského soudního řízení v zákonem stanovených případech. ADVOKÁT - zastupování klienta před soudy a jinými orgány v oblastech - obhajování klienta ve věcech trestních - sepisování smluv a jiných listin - právní poradenství. KOMERČNÍ PRÁVNÍK - vyřizování právních případů souvisejících s podnikatelskou činností s případným mezinárodním prvkem - právní poradenství - zajišťování právních úkonů na úseku ochrany průmyslových práv v tuzemsku i zahraničí. SOUDCE - rozhodování o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech osob a státu, vině obžalovaného, vynášení rozsudků, ukládání trestů nebo jiných opatření - přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo jiných orgánů.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru a v soudních síních bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především mluvené slovo, dále pak počítač a jeho příslušenství, telefon, fax.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování právnické fakulty. Důležitá je schopnost soustředění a rychlého úsudku, umění improvizovat, cit pro situaci, schopnost jednat s lidmi, správně a přesně slovně formulovat, mít celkově kultivovaný zjev a vystupování a samozřejmě aktuální znalost příslušných zákonů a dalších právních předpisů.

Současná doba schopným právníkům přeje, o uplatnění se nemusí obávat.