Personalista

Úkolem personalisty je zajišťovat optimální kvantitativní i kvalitativní stav pracovních sil v příslušné organizaci a související administrativu. Pracovními činnostmi jsou - vytváření a zajišťování personální politiky organizace - plánování kvantitativního i kvalitativního rozvoje pracovních sil v organizaci - provádění analýz pracovních míst v organizaci z hlediska profilů pracovníků (popř. zajišťování prostřednictvím odborné firmy) - stanovování kvalifikačních předpokladů pro vykonávání prací a hodnocení jejich plnění - vyřizování náborů a příprav konkursních řízení - ověřování a hodnocení způsobilosti zaměstnanců při přijímání a výkonu práce - vyřizování pracovně-právních záležitostí organizace spojených se vznikem, průběhem a skončením pracovních poměrů - vedení personální evidence - zpracovávání kariérových plánů pracovníků - zajišťování výchovy a vzdělávání pracovníků a jejich případných rekvalifikací - zajišťování sociální politiky organizace - spolupráce při zpracovávání kolektivních smluv - spolupráce s vedoucími útvarů v organizaci popř. s odbornými personálními firmami - spolupráce se správou důchodového zabezpečení, orgány nemocenského pojištění, úřady práce apod. - případná spolupráce s podnikovým psychologem, sociologem a ergonomem.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a kursy v oblasti personálního řízení a personální práce, schopnost systematické práce, schopnost správného a rychlého úsudku - zejména co se týká lidí, přesnost, kultivovaný vzhled a vystupování, schopnost jednat s lidmi.

Jedná se o perspektivní povolání, i když v současnosti je jím trh práce již poměrně nasycen.