Laborant

Úkolem laboranta je široká škála laboratorních chemických a fyzikálně-chemických činností. Pracovními činnostmi jsou - odměřování a ředění roztoků - stanovování koncentrace a dalších fyzikálně chemických vlastností roztoků (např. bod tání, tuhnutí a varu, apod.) i dalších látek (např. tepelné vodivosti, rozpínavosti, rozměrové stálosti, jakosti povrchu, odolnosti proti vysokým teplotám, výhřevnosti, spalného tepla, elektrických vlastností, přilnavosti, pružnosti, tvrdosti, fotochemických vlastností apod.) - provádění rozborů různých látek instrumentálními technikami jako např. filtrací, srážením, promýváním, sušením, žíháním, tavením, rozklady vzorků, mineralizací, zkouškami tvrdosti, houževnatostí apod - odběry vorků životního a pracovního prostředí a jejich vyhodnocování a vydávání atestů - zkoušky přilnavosti, pružnosti a tvrdosti nátěrových hmot a lepidel - zkoušky fotochemických vlastností fotografických materiálů - cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů - seřizování, nastavování a naprogramovávání používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce - příprava barvících postupů různých druhů materiálů - laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru včetně identifikace neznámých látek a jejich analýzy.

Povolání je vykonáváno v chemických laboratořích a je nutné počítat s neustálým stykem s chemikáliemi všech druhů.

Pracovními prostředky jsou zejména chemické aparatury, měřící systémy, mikroskopy, stroje, barvící stroje, zařízení a linky na chemickou výrobu

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Chemik laborant, případně oboru Provozní chemik, Chemik operátor či jiného chemicky zaměřeného oboru, soustředěnost, rychlost reakce, čistotnost, ukázněnost.

Uplatnění je vázáno na lokality s chemickou výrobou. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.