Inspektor ochrany přírody

Úkolem inspektora ochrany přírody je kontrolovat stav životního prostředí v přírodě a hledat cesty k jeho nápravě. Pracovními činnostmi jsou - sledování stavu a vývoje přírody v příslušné územní lokalitě - zajišťování a organizování technických a odborných prací při ochraně přírody - dohled nad dodržováním právních předpisů na ochranu přírody a přírodních zdrojů - provádění inspekční činnosti v terénu včetně vypracovávání případné dokumentace - dohlížení nad podniky z hlediska jejich negativních vlivů na stav životního prostředí v přírodě - v případě problémů vypracovávání návrhů na řešení, ukládání peněžitých pokut, příp. informování policie - poskytování informací podnikům o omezeních, která musí z hlediska ochrany přírody dodržovat - samostatné provádění průzkumů stavu životního prostředí nebo najímání specializovaných firem pro tuto činnost - vypracovávání zásad a koncepcí pro ochranu přírody a její využívání - prosazování zájmů ochrany přírody při územním plánování a při závažných zásazích do přírody a krajiny - komplexní zabezpečování provozu správy chráněné krajinné oblasti národních parků a jeskyní - vedení korespondence a jednání s různými institucemi a firmami, vedení příslušných evidencí a další administrativy.

Povolání je vykonáváno jednak přímo v terénu, kde je třeba počítat zejména s měnícími se klimatickými podmínkami, jednak v kancelářských prostorách.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika, telefon, fax, různá měřící technika, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování některého ekologicky zaměřeného studijního oboru vysoké školy (např. Ochrana a tvorba životního prostředí, Péče o životní prostředí, Ekologie a ochrana životního prostředí, Zpracování a zneškodňování odpadů, Technologie životního prostředí, Ekotechnika, Ekologický management), popř. ekologicky zaměřeného oboru vyšších či středních škol.

Poptávka trhu práce po tomto povolání zatím není vysoká, ale je to povolání perspektivní.