Hutník ocelář

Úkolem hutníka oceláře je výroba oceli a dalších slitin ze železné rudy a z dalších přísad. Pracovními činnostmi jsou - drcení a další úpravy železné rudy, kovového odpadu a dalších surovin pro výrobu oceli - řízení přísunu tekuté i pevné vsázky, rud, přísad a ostatních surovin do tavicích pecí a konvertorů - dozor při spékání vsázky - provádění odpichu tavby - stahování strusky - odlévání do kokil a pánví - obsluha tavicích pecí při výrobě ocelí a feroslitin včetně regulace rychlosti odlévání ocelí pro dosažení požadovaných různých jakostních tříd - řízení složitějších technologických procesů při výrobě oceli z řídicího panelu vč. výroby různých speciálních a zušlechtěných ocelí a slitin.

Povolání je vykonáváno v hutních provozech, kde je třeba počítat s prašností, s hlučností a s vysokými teplotami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou tavicí pece, konvertory, vsázecí a odlévací zařízení, dopravníky, zásobníky, drtiče, kolové mlýny a další stroje a zařízení, základní pomůcky pro manuální práci, šikovné ruce a nohy. Zpracovávaným materiálem je železná ruda, kovový odpad, různé přísady.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Hutník, fyzická zdatnost, ukázněnost, rychlost reakce.

Poptávka po povolání na trhu práce závisí na přítomnosti hutních provozů v daném regionu.