Hospodářskosprávní referent

Úkolem hospodářskosprávního referenta je zajišťování správy majetku a majetkových souborů (např. administrativních, ubytovacích, provozních, výrobních, stravovacích a dalších objektů a zařízení) příslušné organizace. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování majetkové evidence, údržby a oprav - provádění fyzického soupisu majetku, propočtů a sumarizace hodnot, porovnávání fyzických a účetních stavů, vyčíslování inventurních rozdílů, vyhotovování protokolů, popř. řízení práce inventarizační komise - provádění výpočtů (např. nájemného, úhrad za užívání bytů a nebytových prostor atd.), podle vzorců, předpisů a metodik - příprava a uzavírání obchodních smluv v oblasti správy majetku - vyřizování a příprava správních a dalších dokumentů (např. dokumentů pro zahraniční služební cesty, pro sponzorské dary apod.).

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, telefon, fax, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru, přesnost, spolehlivost, schopnost systematické práce.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.