Dozorčí přepravy

Úkolem dozorčího přepravy je řídit a kontrolovat určitý svěřený úsek provozu železniční stanice (nádraží). Obvykle řídí buď obvod osobního nádraží (do něho patří např. osobní pokladny, místenky, dozorčí jednotlivých nástupišť, informační služba, úschovna zavazadel apod.) nebo obvod nákladového nádraží (např. nákladní pokladna, vozová služba, tranzitér, datastanice apod.). Pracovními činnostmi jsou - organizace, řízení a kontrola prací na svěřeném úseku, včetně zajišťování personálních činností - obsazování jednotlivých směn, podklady k výplatě podřízených, sledování termínů jejich pravidelných lékařských prohlídek apod. - dozor nad dodržováním bezpečnosti práce a užívání předepsaných ochranných pomůcek, zajišťování jejich včasného dodání - dozor nad obsluhou vleček, skladišť, ramp, vah, nad hospodárným využíváním posunovacích hnacích vozidel apod. - vyhodnocování závad v přepravním provozu, vyřizování reklamací - sledování a vyhodnocování vývoje tržeb a vlastních nákladů a provádění opatření k odstranění nedostatků - zajišťování kontroly fungování systémů výpočetní techniky - dozor nad dodržováním podmínek životního prostředí - zabezpečování základního průzkumu přepravního trhu - rozvíjení styků s podniky a zákazníky, se složkami místní a veřejné správy, zájmovými spolky a společenskými organizacemi - sjednávání smluv, dozor nad jejich dodržováním - sledování a vyhodnocování konkurenční přepravy - propagace služeb železnice a podílení se na poradenské činnosti železnice.

Povolání je vykonáváno na nádražích v prostředí kanceláří i venkovních prostor. Je třeba počítat se zvýšenou hlučností.

Pracovním prostředkem je převážně běžná kancelářská technika včetně počítače.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru SOŠ Železniční doprava a přeprava, popř. některého vysokoškolského studijního oboru zaměřeného na železniční dopravu, spolehlivost, autorita, soustředěnost, rychlost reakce, přesnost, ukázněnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.