Dílenský plánovač

Úkolem dílenského plánovače je sestavovat a sledovat operativní plán výroby nebo jinak zaměřené činnosti (servis, údržba apod.) pro určitou organizační jednotku v podniku a spolupracovat při jeho zajišťování. Touto organizační jednotkou může být jednotlivá dílna, ale i větší organizační útvar (středisko, provoz), který již jednotlivé dílny obsahuje, nebo naopak menší útvar (jednotlivé pracoviště uvnitř dílny). Pracovními činnostmi jsou - zpracovávání operativního plánu výroby pro příslušnou organizační jednotku (plán rozdělení prací na jednotlivá pracoviště, stroje a pracovníky, časové harmonogramy, množství vyrobených produktů, spotřeba materiálu, koordinace mezi jednotlivými pracovišti i s dalšími útvary apod.) na základě plánu vyšší (nadřízené) organizační jednotky - spolupráce při zpracovávání operativního plánu výroby pro vyšší (nadřízenou) organizační jednotku - sledování zajištěnosti pracovišť surovinami, materiálem a polotovary a navrhování opatření k odstranění nedostatků - přidělování práce a její vykazování - sledování a vyhodnocování plnění stanoveného plánu jednotlivými pracovišti i celou organizační jednotkou - vedení potřebných evidencí (množství výrobků, využívání pracovišť, pracovníků, strojů, spotřeby materiálu, nástrojů, energie, času, procenta zmetkovitosti apod.) - zpracovávání podkladů pro personální, účetní a mzdovou agendu, komunikace s těmito útvary i s dalšími útvary (jiné dílny, sklady, expedice apod).

Povolání je vykonáváno jednak v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, jednak přímo v provozech a dílnách, kde je třeba počítat podle výrobního zaměření příslušného podniku většinou s hlučností, někdy s prašností, s chemikáliemi či s vysokými teplotami.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem je úplné střední odborné vzdělání s maturitou (popř. vyučení) odborného směru, který odpovídá příslušnému výrobnímu odvětví (např. strojírenství, elektrotechnika, textil apod.), dále schopnost posuzovat a plánovat vykonávanou práci, schopnost systematicky pracovat, počtářské schopnosti, přesnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.

Pracovní prostředky a pracovní prostředí

dílenský plánovač

Nutno posuzovat přísně individuálně ve spolupráci s odborným dorostovým lékařem.