Asistentka hygienické služby

Asistentka hygienické služby je zaměstnankyně hygienicko-epidemiologické stanice, jejíž hlavním úkolem je tzv. běžný hygienický dozor v rámci odborného zaměření podle toho, ve kterém hygienickém oboru pracuje (hygiena výživy, hygiena práce, hygiena dětí a dorostu, epidemiologie apod.). Cílem jejího snažení je zachování zdraví obyvatel a zachování zdravých životních podmínek. Asistentka hygienické služby zpravidla asistuje při plnění úkolů lékařům. Pracovními činnostmi jsou - kontrola dodržování hygienických a protiepidemických předpisů - provádění epidemiologických vyšetření v místech nákazy - odběr vzorků z míst nákazy, ze zdravotnických zařízení apod., jejich předávání specializovaným laboratořím - hodnocení výsledků laboratorních vyšetření - hodnocení strojů, zařízení i celých provozů z hlediska rizika pracovního prostředí - ukládání pokut a dalších sankcí - sběr a shromažďování podkladů pro epidemiologické zprávy a studie, pro sledování zdravotního stavu obyvatelstva - provádění poradenské činnosti v oblasti hygieny a epidemiologie - organizace seminářů a kurzů pro nezdravotnickou veřejnost.

Povolání je vykonáváno v kancelářských prostorách i v terénu - podle odborného zaměření asistentky - je proto nutné počítat s občasným pobytem v různě nepříznivém prostředí (tovární provozy u hygieny práce, nemocnice nebo různě infikovaní lidé u epidemiologie apod.)

Pracovními prostředky jsou běžná kancelářská technika včetně počítače a různé vyšetřovací pomůcky a technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je studijní obor Asistent hygienické služby (pomaturitní), složení atestace, před kterou je třeba provést „kolečko“ po jednotlivých oborech hygieny (hygiena výživy, práce, dětí a dorostu, epidemiologie, laboratoře apod.), schopnost jednat s lidmi, rychlost rozhodování, zručnost, spolehlivost.

Po tomto povolání je poptávka nízká.