Archeolog

Úkolem archeologa je zkoumání lidské minulosti na základě pozůstatků z minulých období a ochrana těchto pozůstatků. Pracovními činnostmi jsou - příprava archeologických průzkumů a výzkumů včetně studia dosavadních vědeckých poznatků o příslušném historickém období a o zkoumané územní lokalitě a včetně potřebného materiálně technického a personálního zabezpečení - organizování potřebných výkopových prací - zkoumání staveb, předmětů, lidských pozůstatků apod. v již odkrytých objektech a prostorách, jejich vyhledávání, očišťování a identifikace - fotografování objevených staveb, předmětů a dalších pozůstatků, jejich katalogizace - zpracovávání plánů a map objevených objektů - konzervování nalezených předmětů a dalších pozůstatků - zpracovávání komplexní dokumentace a vyhodnocování výsledků výzkumů - zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení - samostatné provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy - utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek.

Pracovním prostředím je nejčastěji přímo terén archeologických vykopávek, kde je třeba počítat s prašností, s těžko přístupnými objekty práce, s měnícími se klimatickými podmínkami i s déletrvajícími pobyty mimo domov.

Pracovními prostředky jsou např. různé nástroje na oškrabávání a očišťování nalezených objektů, kreslicí pomůcky, fotoaparát, počítač apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru Archeologie vyučovaného vesměs na filosofických fakultách, trpělivost, schopnost týmové práce, organizační schopnosti, schopnost a ochota stále se učit a především nadšený zájem o historii a o dávné kultury.

Archeolog je zpravidla členem nebo vedoucím týmu provádějícího archeologický výzkum, povolání patří mezi poměrně málo se vyskytující.