Administrativní pracovník

Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou - přepisování textů - vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů - evidence došlé a odeslané pošty - vyřizování korespondence vedoucího a dalších pracovníků (popř. i cizojazyčné) včetně balíků a jejich příprava pro expedici - zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich v případě potřeby - obsluha jednoduchých kopírovacích strojů, stenografování - pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací - zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění - organizování návštěv, porad a seminářů včetně např. vaření a podávání kávy či dalšího občerstvení - plnění operativních úkolů (např. ubytování, jízdenky, obstarávání časopisů, donesení oběda, apod.,).

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, je ovšem třeba počítat s vlnami nárazové práce podle požadavků nadřízených.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika, telefon, fax, diktafon, kopírka.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání s maturitou, možná je též dvouletá Obchodní škola, případně tříletý učební obor Technickoadministrativní pracovník či nástavbový obor pro absolventy učebních oborů Technickoadministrativní a správní činnosti. Důležitější než absolvované vzdělání jsou reálné administrativní dovednosti - psaní na stroji, ovládání výpočetní techniky, zejména využívání textových editorů, znalost pravidel českého pravopisu i pravidel pro úpravy korespondence a pro poštovní styk. Dále pak soustředěnost, dobrá paměť, trpělivost, spolehlivost., přesnost.

Trh práce je touto profesí v současnosti již dost nasycen, poptávka je spíš po administrativních pracovnicích s širším záběrem - s jazykovými a sekretářskými dovednostmi, ale i zde poptávka již klesá.